Amaç ve Hedefler

Amaç 1: Güncel eğitim teknolojileri ile desteklenen, fiziksel altyapısı gelişmiş, eğitim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılayan, bölgenin sağlık hizmetleri için ulaşılabilir, sürdürülebilir ve modern sağlık hizmetlerinin verildiği bir fakülte binasına kavuşmak.

   Hedef 1.1: Tıp Fakültesinde fiziki kapasite artışını sağlamak.

   Hedef 1.2: Tıp Fakültesi bünyesinde yapılacak eğitimin ulaşılabilir, sürdürülebilir ve modern merkezlerde yapılmasını sağlamak.

Amaç 2: Tıp alanında ileri düzeyde araştırma faaliyetleri ile uluslar arası literatürde yer alacak ve insan yaşamına olumlu katkı sağlayacak yeni bilgiler üretmek.

   Hedef 2.1: Tıp Fakültesinin bilimsel araştırma altyapısını geliştirmek.

   Hedef 2.2: Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel dergilerde Medipol Üniversitesi adresli yayın, bilimsel toplantı,     workshop sayısını arttırmak.

   Hedef 2.3: Tıp Fakültemiz bünyesinde yapılan Medipol Üniversitesi adresli bilimsel toplantılar

   Hedef 2.4: Tıp Fakültesi bünyesinde bilimsel araştırma projeleri yapılmasını sağlamak.

   Hedef 2.5: Tıp Fakültesi ile Medipol Üniversitesinin diğer fakülteleri arasında cihaz, ürün, geliştirme ve patent almaya yönelik ortak alt yapı çalışmaları başlatılacaktır.

Amaç 3: Sürekli güncellenen eğitim modeline uyum gösteren nitelikli eğitim kadrosu ile üst düzeyde ve yetkin Tıp eğitimi vermek.

   Hedef 3.1: Öğretim üyelerinin akademik yetkinliklerini arttırmak.

   Hedef 3.2: Öğrencilere eleştirel düşünce, problem çözme, yaşam boyu öğrenme gibi yetkinlikleri kazandırmak.

   Hedef 3.3: Tıp Fakültesine müracaat eden başarılı öğrenci sayısını arttırmak.

   Hedef 3.4: Ulusal ve uluslararası ilişkiler kurma ve öğrenci mobilizasyonunu teşvik etmek.

Amaç 4: Bilgi ve hizmet üreterek toplumun mevcut sağlık sorunları ve toplumun sağlık eğitimine katkı yapacak öğrenci yetiştirmek.

   Hedef 4.1: Öğrencilerin bireysel ve sosyal iletişimine katkı yapacak faaliyetler yürütmek.

   Hedef 4.2: Toplumsal sorunların çözümüne katkı yapacak sosyal faaliyetler yürütmek.

Amaç 5: İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturmak.

  Hedef 5.1: Mali kaynakları arttırmak.

  Hedef 5.2: Kurum kültürü ve kurum kimliğini birimler arası iş birliğini de dikkate alarak geliştirmek.

  Hedef 5.3: Kurum imajını yükseltmek ve Medipol Üniversitesi’nin marka değerini belirgin hale getirmek.