Dekanın mesajı

Prof. Dr. Naci Karacaoğlan

Sevgili Öğrenciler,

Son yıllarda tüm dünyada tıp ve eğitim bilimlerinde gözlenen hızlı gelişmeler, tıp fakültelerinde uygulanan eğitim programlarının, ölçme değerlendirme sistemleri de dahil olmak uzere tüm bileşenleriyle yeniden gözden geçirilmesi ve yapılandırılmasını zorunlu kılmıştır. Önceleri daha çok öğretici merkezli olan klasik eğitim programları, problem çözmenin öne çıktığı ve farklı düzeylerde de olsa öğrencinin merkeze alındığı (öğrenci merkezli),  disiplinlerarası entegre eğitim programları yönünde değişmeye başlamıştır. Hastaneye dayalı tıp eğitiminin yerine topluma dayalı eğitim modelleri tartışılmaktadır. Standart programların yerine seçmeli ağırlıklı müfredatlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Geleneksel usta-çırak ilişkisininin yerini sistematik planlı eğitim modelleri almaya başlamıştır.

Eğitim ve öğretim kendi bütünlüğü ve karmaşıklığı icinde ele alınmaya ve somut uygulamalar üzerinden yapılandırılmaya çalışılmaktadır. Eğitim sonucunda elde edilen işe-dayalı, karmaşık çıktıların ölçülebilmesi yönünde performans ve yeterliliğe dayalı alternatif değerlendirme yöntemleri gündeme gelmektedir.

Dünya ile bütünleşme çabalarının doğal sonucu olarak eğitim ve tıp dunyasında yaşanan bu çok boyutlu gelişmeler, ülkemizde bulunan tıp fakültelerinde de değişim ve dönüşümü zorunlu hale getirmiştir. Ayrıca son yıllarda acılan yeni tıp fakülteleriyle birlikte ortaya çıkan durum, ülkemizde tıp eğitiminde ulusal düzeyde bir standardizasyonun sağlanması yönünde önemli çabaların ortaya çıkmasına yol açmıştır.

1990’lı yıllardan itibaren tıp fakültelerimizde ve ulusal ölçekte çalışmalar ve işbirliği ivme kazanmış olup, 2001 yılında oluşturulan Ulusal Çekirdek Müfredat (Ulusal ÇEP) ile ilk defa toplumun gereksinimlerine yönelik nitelikli hekim yetiştirmek icin eğitim programlarında yer alması gereken konular ve yetkinlikler standardize edilmeye calışılmıştır. Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından, Dunya Tıp Eğitimi Federasyonu Global Standartları Avrupa Spesifikasyonları ve ABD Tıp Eğitiminde İşbirliği Komitesi’nin (LCME) Tıp Doktoru Derecesi Veren Tıp Eğitimi Programlarının Akreditasyonu İcin Standartları’ndan yararlanılarak Turkiye icin Mezuniyet Oncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları geliştirilmiştir.

İstanbul Medipol Universitesi’nde oğrenci merkezli uygulamanın ön plana çıkarıldığı bir eğitim verilmektedir. Tıp eğitimi Ulusal CEP çerçevesinde yürütülmektedir. Öğrencilerimiz, ayrıca, gelecekteki kendi bilimsel yonelimlerinden bağımsız olarak, bilimsel okuryazarlık kazanmaları amacıyla oluşturulan temel çekirdek dersleri almaktadırlar.

Fakültemizde entegre modelin ağırlıkta olduğu karma eğitim modeli uygulanmaktadr. Temel bilimler anabilim dalları arasındaki yatay entegrasyonun yanında, temel bilimler ile klinik bilimler arasındaki dikey entegrasyonun da sağlanması amaçlanmıştır. Bu modelde, konuların ilgili butun bilim dallarının katkısı ile birlikte hazırlanıp sunulması amaclanmakta ve butuncul tıp yaklaşımı esas alınmaktadır.

Uygulanan müfredat ve ağırlıklı uygulama fırsatları ile oğrencilerimize yaşam boyu kendi kendine öğrenme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Salt bilgi aktarımından öte öğrencilerimizin eleştirel muhakeme yapabilecek duzeye eriştirilmeleri hedeflenmektedir.

Öğrencilerimize beceri laboratuvarında yeterli imkanlar sunulmaktadır. Biyokimya, histoloji, fizyoloji laboratuvarı ve gelişmiş Anatomi laboratuvarları ve diğer uygulama laboratuvarlarında ilgili derslerin pratiklerini yapma imkanı vardır. Temel bilgi teknolojileri ve hazırlık sınıflarının bilgisayar destekli dil eğitimi (CALL) dersleri bilgisayar laboratuvarımızda verilmektedir.

2014 yılında başlayan eğitim müfredatının yeni Ulusal Çekirdek Eğitim Programına (UÇEP 2014) uyumlu hale getirilmesi çalışmaları 2018 yılında MedipolÇEP’in hazırlanmasıyla tamamlanmıştır.

Fakültemizde UÇEP temelli, uygulamalı/hasta başı derslerin ağırlığının arttığı, mezunlarımızın aile hekimliği uygulamalarında kendilerini her konuda yeterli hissedeceği duruma getirecek şekilde, yönetim kadrosu, öğretim üyeleri ile birlikte siz öğrencilerimiz de katkılarıyla eğitim programını daha da geliştirmek üzere çalışmalara devam etmekteyiz.

 

Başarılar dilerim,
Prof. Dr. Naci Karacaoğlan
Tıp Fakultesi Dekanı