Mezuniyet Öncesi Müfredat Geliştirme Komisyonu

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

MEZUNİYET ÖNCESİ MÜFREDAT GELİŞTİRME KOMİSYONU

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
MADDE 1-(1) Bu usul ve esasların amacı; İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi programını bütüncül bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası gelişmeler ve düzenlemeler çerçevesinde sürekli iyileştirip geliştirmek üzere oluşturulan Mezuniyet öncesi Müfredat Geliştirme Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2-(1) İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi programının bütüncül bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası gelişmeler ve düzenlemeler çerçevesinde sürekli iyileştirip geliştirmek üzere oluşturulan Mezuniyet öncesi Müfredat Geliştirme Komisyonunun çalışma usul ve esasları hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyon Oluşumu
MADDE 3-(1) İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nin 27.03.2018 tarih ve 2018/0202 sayılı Fakülte Kurulu Kararında oluşturulmuştur.

Komisyonun Görevi
MADDE 4-(1) Ulusal ve uluslararası düzeyde tıp eğitimi programında yenilikçi uygulamaları incelemek, Fakültede uygulanabilmesi için öneriler geliştirmek,
(2) Tıp eğitimi yeterlilik alanları ile Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Uluslararası yeterlilikler- vb. düzenlemelerle uyumlu olarak eğitim programında güncel düzenlemeler yapmak,
(3) Program değerlendirmeden elde edilen bulgulara dayalı olarak eğitim programında yapılabilecek iyileştirme, geliştirmeye ve değişikliklere yönelik öneriler geliştirmek.
(4) Klinik öncesi ve klinik eğitim programlarında yapılan değişiklikler doğrultusunda öğretim ortamları, öğretim yöntemleri ve eğitim gereçleri ile bunların altyapısına yönelik çalışmalar yapmak, öneriler vermek,
(5) Bölümlerin ve anabilim dallarının mezuniyet öncesi eğitim programı ile ilgili olarak talep ettikleri, eğitim programının ana yapısını bozmayan ders saati, içeriği ve sıralamasına yönelik değişiklikleri ÇEP doğrultusunda ilgili komisyon ve kurullara öneriler getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 5-(1) Bu usul ve esaslarda hükmü bulunmayan durumlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İMÜ Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, İMÜ Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi ile Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6-(1) Bu usul ve esaslar 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Fakülte Kurulu’ nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7-(1) Bu usul ve esasların İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.

MEZUNİYET ÖNCESİ MÜFREDAT GELİŞTİRME KOMİSYONU
Dekan-Komisyon Başkanı Prof.Dr. Naci KARACAOĞLAN
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ
Baş Koordinatörlük Doç.Dr. Mesut YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi İlknur KESKİN
Dönem Koordinatörlükleri Prof.Dr. Ayten ALTINTAŞ (D-I)
Dr.Öğr.Üyesi Seda KARABULUT (D-I)
Doç. Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU (D-II)
Dr. Öğr. Üyesi Deniz DURALI (D-II)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İSTANBULLU TOSUN (D-III)
Dr. Öğr. Üyesi Burcu SAKA (D-III)
Prof. Dr. Ayhan TAŞTEKİN (D-IV)
Doç. Dr. Rahim HORUZ (D-V)
Prof. Dr. Aydın ÜNAL  (D-VI)
Doç. Dr. Dilek ÜNAL (D-VI)
Temel Bilimler Bölüm Başkanı/Temsilcileri Prof. Dr. B. Ufuk ŞAKUL
Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanı/Temsilcileri Prof. Dr. Cengiz ARAS
Dahili Bilimler Bölüm Başkanı/Temsilcileri Prof. Dr. Ali MERT
Fakülte Sekreteri İsmail KAYNAR
Öğrenci Temsilcisi/Temsilcileri Büşra Enise TOPUZ Dönem-
Halit BİNİCİ-Dönem-
Oğuzcan TAŞAR-Dönem-
Sümeyye YILMAZ-Dönem-IV
Cansel VAR-Dönem-III
Sivita AZİZİOĞLU-Dönem-
Emine SOĞUKÇEŞME -Dönem-